ASSESMENT/DEVELOPMENT CENTER

Assessment Center (AC) i Development Center (DC) to niezwykle skuteczne diagnostycznie narzędzia weryfikacji kompetencji kandydatów i pracowników organizacji. Opierają się na ocenie kompetencji w oparciu o obserwację faktycznych zachowań osób badanych w sytuacjach zbliżonych do rzeczywistych zadań zawodowych.
Badani zamiast opowiadać o swoich kompetencjach – po prostu stosują je podczas wykonywania zadań podobnych do realizowanych na stanowisku oraz dobranych odpowiednio do specyfiki i kontekstu organizacyjnego.

Założenia metody:
  • Podstawą oceny kandydata jest obserwacja jego faktycznych zachowań w warunkach symulowanych, maksymalnie zbliżonych do rzeczywistości (ćwiczenia powinny być tak dobrane i tak skonstruowane, aby odzwierciedlać charakter pracy, problemy charakterystyczne dla zajmowanego stanowiska)
  • Kandydata obserwuje kilku przeszkolonych asesorów, aby oceniać według tych samych kryteriów
  • Obserwuje się a następnie analizuje kluczowe dla danego stanowiska kompetencje
  • Dla maksymalizacji trafności decyzji gromadzi się informacje o kandydacie z różnych źródeł (różnego rodzaju ćwiczenia)
Korzyści:
  • Wybranie i dokładne zdefiniowanie kompetencji o kluczowym znaczeniu dla całej firmy, którymi powinien się charakteryzować pracownik/kandydat na danym stanowisku
  • Obiektywna i bezstronna ocena kompetencji uczestników procesu
  • Pozyskanie przez uczestników procesu wiedzy na temat swoich mocnych stron i obszarów do rozwoju